Centrul de cercetare și prevenire a violenței familiale și societale

Regulamentul de funcționare


CAPITOLUL I – Dispoziţii  generale

Art. 1. Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenței Familiale și Societale al Universităţii Babeș-Bolyai (CCPVFS) este o structură fără personalitate juridică a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, înfiinţată în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. CCPVFS are ca scopuri

 1. desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniile: violența împotriva copilului, bunăstarea și protecția copilului,  structuri familiale, violența în familie, violența structurală și discriminarea și marginalizarea unor categorii sociale.
 2. promovarea unei societăți sănătoase în care relațiile comunitare, familiale şi parentale să ofere perspective unei dezvoltări armonioase a membrilor săi, în special a copiilor, prin elaborarea, desfășurarea şi evaluarea unor programe de prevenire a violenței de bune practici.
 3. sprijinirea persoanelor care au fost sau sunt afectate de actele de violenta familială şi societală prin elaborarea, testarea, evaluarea şi promovarea unor mijloace de evaluare şi programe de intervenţie de bune practici

Art. 3. CCPVFS a fost certificate prin Hotărârea Senatului nr. 308/SEN/13.05.2013 şi funcţionează, conform legii, prevederilor Cartei universităţii şi prezentului Regulament.

Art. 4. CCPVFS face parte din Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  şi este situat în Cluj-Napoca, Bul. 21. Decembrie 1989.

CAPITOLUL II – Obiectul de activitate

Art. 5. Obiectul de activitate al CCPVFS cuprinde:

Activităţi de cercetare-dezvoltare, derulate prin:

 1. planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi alte programe finanţate la nivel naţional din fonduri de la bugetul de stat;
 2. programe internaţionale;
 3. co laborări cu companii şi firme industriale româneşti şi internaţionale;
 4. alte activităţi de cercetare ştiinţifică finanţată, desfăşurate cu persoane juridice sau cu persoane

În cadrul acestor programe, activitatea de bază a CCPVFS respectă strategia de cercetare ştiinţifică a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca şi constă în cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică.

Domeniile specifice de cercetare ştiinţifică derulate în centrul CCPVFS sunt formulate în acord cu priorităţile naţionale şi europene de cercetare – dezvoltare, cu strategia naţională de dezvoltare

Activităţile desfăşurate în CCPVFS, constau în:

 1. Realizarea unor cercetări menite să surprindă problematica violenţei în cuplu, în familie, în şcoală şi în comunităţi, a abuzului şi neglijării copiilor din România și Europa, caracteristicile sistemelor de protecție și identificarea de soluții optime ce pot fi propuse forurilor competente în scopul reducerii ratei abuzului și neglijării copiilor
 2. Realizarea unor cercetări în care se vor dezvolta, adapta, testa și îmbunătăți modele de intervenție în domeniile: violență și abuz, copii care au rescut în sistemul de protecție a copilului, comunități marginalizate, etc.
 3. Pilotarea, testarea  unor servicii în vederea elaborării de proceduri sau metode de bună practică, iar această testare implică oferirea pe termen scurt a acestor servicii sociale
 4. Elaborarea, validarea, standardizarea, evaluarea unor instrumente de lucru, dezvoltarea de programe utile comunității locale
 5. Elaborarea, validarea, standardizarea, adaptarea, testarea/pilotarea, evaluarea mijloacelor de evaluare a riscului și de evaluare complexă,
 6. Elaborarea și îmbunătățirea unor programe de prevenire pentru familii, copii, persoane traumatizate, făptuitori şi comunități marginalizate
 7. Pregătirea de profesioniști care să lucreze cu famiile cu violență prin desfășurarea unor cursuri de formare profesională,
 8. Oferirea formărilor profesionale iniţiale şi continue, precum şi supervizare și sprijin în desfășurarea activității practicea ai specialiştilor
 9. Activități de diseminare (publicarea rezultatelor, organizarea unor conferințe, întâlniri şi simpozioane, prezentarea rezultatelor în mass-media, etc)
 10. Facilitarea colaborării inter-instituționale
 11. Consultanţă, expertiză, furnizare de servicii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice persoanelor fizice şi/sau juridice interesate;
 12. Oferirea unor servicii psiho-sociale de intervenție în domeniul de activitate: consiliere individuală, familială și de grup pentru adulți și copii, mediere, programe de deyvoltare comunitare, etc.
 13. Organizarea unor programe de prevenție în școli, în mass-media, etc.
 14. Elaborarea de programe şi strategii locale și naționale pe domeniul de activitate
 15. Participări la proiecte internaţionale de cercetare – dezvoltare, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, reprezentare în organizaţiile şi consiliile de specialitate interne şi internaţionale;
 16. Elaborarea de studii, analize, rapoarte
 17. Organizarea şi realizarea de activităţi vizând schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice în domeniul de profil (schimb de date)
 18. Angajarea şi desfăşurarea de activităţi de cooperare tehnică şi ştiinţifică internă şi internaţională în domeniile de activitate ale CCPVFS;
 19. Activităţi de dotare în domenii specifice;
 20. Activități de evaluare a rezultatelor centrului, a proiectelor și programelor interne și externe.

Art. 6. (1) În cadrul obiectului său de activitate, CCPVFS poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind alte aspecte ale asistenței psihosociale ale persoanelor dezavantajate și marginalizate.

 • În cadrul obiectului său de activitate, CCPVFS îşi poate diversifica serviciile de cercetare – dezvoltare – inovare în scopul valorificării resurselor proprii şi al creşterii resurselor financiare ale Facultății și ale Universităţii.
 • CCPVFS poate realiza servicii sociale sau activităţi de consiliere individuală, familială și de grup, activități de mediere, de consultanță, dezvoltare precum și activități de … servicii utile comunității
 • CCPVFS prin diverse forme asociative sau de parteneriat public-privat ale universităţii, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării şi poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start-up, pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau realizate în parteneriat de către instituţie, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii.

CAPITOLUL III – Structura de coordonare, organizatorică şi funcţională

Art. 7. Activitatea centrului este coordonată de  Consiliului de Coordonare, din care face parte  directorul  CCPVFS, membrii  Consiliului Științific. și secretarul.

Art. 8. Consiliul de Coordonare are următoarele responsabilităţi principale:

 1. asigurarea cadrului şi instrumentelor necesare pentru realizarea activităţilor specifice;
 2. dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu organizații de prestigiu de profil similar, instituţiile publice naționale și locale şi alte organizaţii, în vederea stimulării valorificării rezultatelor cercetării;
 3. propunerea indicatorilor de performanţă pentru proiecte de cercetare;
 4. analizarea rezultatelor anuale obţinute de CCPVFS,  pe baza rapoartelor membrilor centrului;
 5. analizarea solicitărilor de colaborare, ale solicitărilor de parteneriat în proiecte naționale și internaționale

Art. 9  (1) Consiliul de Coordonare se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte  ori este necesar, la convocarea directorului CCPVFS, sau la solicitarea a cel puţin jumătate dintre membri.

 • Şedinţele Consiliului de Coordonare sunt conduse de Directorul CCPVFS, iar în lipsa acestuia de un membru al Consiliului Științific
 • Consiliul de Coordonare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre
 • Hotărârile Consiliului de Coordonare se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor

prezenţi.

Art. 10. (1) Directorul CCPVFS se alege din 4 în 4 ani, dintre membrii CCPVFS, prin  votul direct al membrilor centrului

 • Directorul CCPVFS nu poate ocupa și funcția de membru în Condiliul Științific al centrului de cercetare.

Art. 11. Directorul CCPVFS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

 1. identifică și atrage surse de finanţare pentru activitatea CCPVFS;
 2. dezvoltă relaţiile de colaborare ale CCPVFS cu partenerii din mediul sociol și economic și cu entități de cercetare la nivel național și internațional;
 3. reprezintă, personal sau prin delegat, interesele CCPVFS în relaţiile cu organizaţiile şi operatorii economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
 4. propune Consiliului de Administraţie al Universităţii modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a CCPVFS;
 5. analizează semestrial gradul de utilizare a infrastructurii din CCPVFS
 6. exercită alte atribuţii în cadrul CCPVFS care îi sunt delegate de Consiliul de Coordonare sau  de Consiliul de Administraţie al Universităţii.

Art.  12.  (1)  Consiliul  Științific al  CCPVFS este  propus și votat de membri centrului pentru   o perioadă de maximum 4  ani.

 • Membri în Consiliul științific al CCPVFS nu pot ocupa și funcția de Director.

Art. 13. Atribuţiile principale ale Consiliului Ştiinţific CCPVFS sunt:

 • elaborează strategia de cercetare a centrului şi programul anual de cercetare-dezvoltare, în acord cu strategia Departamentului. Strategia de cercetare a centrului este avizată de Consiliul Departamentului şi este aprobată de Directorul de Departament;
 • asigură dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu agenţii economici, instituţiile publice şi alte organizaţii, în vederea stimulării valorificării rezultatelor cercetării;
 • urmăreşte îndeplinirea obiectivelor centrului de cercetare şi atingerea indicatorilor de performanţă;
 • analizarea rapoartelor centrelor de cercetare ştiinţifică şi transmiterea către Consiliul de Coordonare a informărilor privitoare la stadiul de desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică în CCPVFS;
 • sprijin pentru    diseminarea    şi    valorificarea    eficientă    a    rezultatelor    cercetării;
 • organizarea sesiunilor de instruire pentru dezvoltarea propunerilor de proiecte finanțate;
 • exercitarea altor atribuţii delegate de Consiliul de
 • identificarea și atragerea de surse de finanţare pentru dezvoltarea activității CCPVFS;

Art. 14. (1) Resursa umană din centrul de cercetare cuprinde: cadre didactice, cercetători ştiinţifici, doctoranzi, cercetători ştiinţifici post-doc precum şi personal tehnic

specializat. Cercetători ştiinţifici din alte entităţi de cercetare din ţară şi din străinătate pot lucra pe perioade limitate în centrele CCPVFS, cu sarcini specifice, cu aprobarea directorului centrului de cercetare.

Art. 15. CCPVFS poate avea în structură şi alte subunităţi, fără  personalitate  juridică, servicii, secţii, şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate.

Art. 16. Desfiinţarea centrului de cercetare se face cu respectarea procedurii operaţionale.

Art. 17. (1) Pentru realizarea obiectivelor specifice, CCPVFS poate propune participarea  universității  la  consorţii  de  cercetare,  pe  baze  contractuale,  cu  alte entităţi de cercetare ştiinţifică  din  ţară  şi  din  străinătate:  universităţi,  institute  de  cercetare, companii şi firme, asociaţii, agenţii sau structuri ale administraţiei publice.

(2) CCPVFS poate participa la structuri regionale, naţionale şi internaţionale de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi de cunoaştere, prin încheierea de acorduri specifice, la propunerea Consiliului de Coordonare al CCPVFS.

Art. 18. Structura organizatorică a CCPVFS este aprobată de Consiliul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, la propunerea Consiliului de Coordonare.

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale

Art. 19. Litigiile interne ale CCPVFS nesoluţionate pe cale amiabilă sunt supuse spre rezolvare conform regulamentelor interne ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Art. 20. Modificările şi completările prezentului Regulament se pot face la propunerea Consiliului Științific, al  directorului CCPVFS,  cu respectarea actelor normative legale şi cu aprobarea Senatului Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Membrii care doresc o modificare sau schimbare, o vor înainta consiliului științific sau directorului, care, în cazul în care aprobă, vor propune modificările solicitate.